Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY- URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE REFERENT DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH:3/4 ETATU

Burmistrz Gminy Baborów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Baborowie z siedzibą w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 2a 
referent ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych: ¾ etatu

 

      1. Wymagania niezbędne: 

 

Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie jest dostępny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a oraz na stronie internetowej http://bip.baborow.pl/.Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów w terminie do 14 stycznia 2013r. do godz. 10.00. Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do I etapu naboru jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem; Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych”. II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze odbędzie się również dnia 14 stycznia 2013r. o godz. 11.00.  Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883, tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych oraz  ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

 Osoba zatrudniona w wyniku naboru na stanowisko referent ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych zobowiązana będzie przedłożyć oryginał aktualnego zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego. 

DOCkwestionariusz osobowy.doc

DOCDoświadczenie w zakresie pozyskiwania środków z UE lub realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.doc

DOCoświadczenie o prawach publicznych i niekaralnośći.doc
 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Pruszowski
Data wytworzenia: 2013-01-04

 

Wersja XML