Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w DziećmarowieBaborów: Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Dziećmarowie
Numer ogłoszenia: 8152 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baborów , ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, woj. opolskie, tel. 0774036920, faks 077 4036928.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Dziećmarowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest remont murowanego budynku świetlicy wiejskiej. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku, rekreacji. Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku świetlicy 290,86 m2 Powierzchnia utwardzeń terenu działki 170,00 m2 W ramach projektowanych robót budowlanych przewiduje się: - remont murowanego budynku świetlicy w branży budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych. - wykonanie utwardzenie terenu działki W zakresie budynku świetlicy przewiduje się wykonanie: - ścian działowych murowanych, - wymianę stolarki drzwiowej, - roboty wykończeniowe [tynkowanie, malowanie, płytkowanie, sufity podwieszane] - kompletne wyposażenie obiektu w instalacje [wg projektów branżowych] - wyposażenie w elementy stałe i ruchome przewidziane programem..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.23.32.00-1, 45.23.32.53-7, 45.23.32.60-9, 45.26.23.00-4, 45.26.23.21-7, 45.26.23.50-9, 45.26.23.60-2, 45.26.25.00-6, 45.26.25.22-6, 45.26.26.00-7, 45.32.00.00-6, 45.32.40.00-4, 45.34.32.20-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.42.11.11-5, 45.42.11.20-1, 45.42.11.41-4, 45.42.11.46-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł słownie: pięć tysięcy 00/100 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartych umów w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) w zakresie wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto, gdy nastąpi zmiana stawki i kwoty podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5: a) nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie interesu przez Zamawiającego, b) jest niemożliwe wskutek działania siły wyższej, o okres działania siły wyższej oraz o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, c) jest niemożliwe wskutek zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych udokumentowanych w dzienniku budowy, o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, d) jest niemożliwe wskutek realizacji przez Wykonawcę lub inny podmiot, w drodze odrębnej umowy, robót budowlanych lub innych prac związanych z przedmiotem niniejszej umowy, o okres niezbędny do wykonania tychże prac, e) jest niemożliwe z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, o okres trwania tychże przyczyn, f) jest niemożliwe z powodu nieprzekazania placu budowy w terminie o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający albo z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności; 3) gdy Zamawiający jednostronnie zrezygnuje z części zakresu przedmiotu umowy; 4) gdy nastąpi konieczność wykonania prac budowlanych lub innych robót w wyniku usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; w takiej sytuacji może ulec zmianie termin realizacji przedmiotu umowy, o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją, a także może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy w sposób wprost proporcjonalny do zmiany przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baborow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.baborow.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a 48-120 Baborów Pokój nr 13 - sekretariat (I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Roboty wykonywane podczas realizacji zadania pod nazwą Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Dziećmarowie będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 DOC1 SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie art. 22 PZP.doc

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie art. 24 PZP.doc

DOCZałącznik nr 4 - doświadczenie zawodowe.doc

 DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc

DOCZałącznik nr 6 - wzór umowy.doc

PDFspecyfikacja techniczna świetlica Dziećmarów.pdf

PDFOPIS TECHNICZNY ŚWIETLICA DZIEĆMARÓW.pdf

PDF01_AB.pdf

PDF01'_AB.pdf

PDF01_E.pdf

PDF01_IN.pdf

PDF01_IS.pdf

PDF01_ZT.pdf

PDF02_AB.pdf

PDF02'_AB.pdf

PDF02_E.pdf

PDF02_IN.pdf

PDF02_IS.pdf

PDF02_ZT.pdf

PDF03_AB.pdf

PDF03_E.pdf

PDF03_IS.pdf

PDF03_ZT.pdf

PDF04_E.pdf

PDF04_IS.pdf

PDF05_E.pdf

PDF06_E.pdf

PDFPrzedmiar Architektura Dziećmarów.pdf

PDFPrzedmiar Elektyka Dziećmarów.pdf

PDFPrzedmiar Instalacje sanitarne Dziećmarów.pdf

PDFPrzedmiar Zagospodarowanie Dziećmarów.pdf

PDFWyjasnienia skan.pdf

PDFWyjaśnienia do treści SIWZ.pdf

 

Podmiot udostępniający: Gmina Boborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maciej Halikowski
Data wytworzenia: 2013-01-07
Wersja XML