Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

 

W terminie od 10 do 18 listopada 2021 roku do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Baborowie nie wpłynęła żadna opinia lub uwaga dotycząca przedłożonego projektu Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2022 roku, w związku z czym Burmistrz Gminy Baborów, przekazuje do uchwalenia Radzie Miejskiej w Baborowie projekt Programu w wersji przedłożonej do konsultacji. 

 


OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Baborów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zapoznania się z projektem Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2022 roku
Projekt ten podlega konsultacjom na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXIX-288/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zgodnie z § 4 ust 3 w/w zasad, organizacje pozarządowe w nieprzekraczalnym terminie od dnia 10 do 18 listopada 2021 roku mogą złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a - I piętro pok nr 14, pisemną opinię dotyczącą Projektu programu współpracy na 2022 rok.
Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza dotyczące zgłoszonych wniosków i uwag zostaną zamieszczone na stronie BIP do dnia 22 listopada 2021 roku.

PDFP-URM-260-21 - program współpracy z NGO na 2022 rok.pdf

Wersja XML