Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Stawowa, Kolejowa, Raciborska, Powstańców, Plac Dworcowy


    
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2021 poz. 1990 z póź. zmian.) Burmistrz Gminy Baborów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości dla dotychczasowych dzierżawców:

1. Nieruchomość gruntowa położona w Baborowie przy ul. Powstańców, oznaczona geodezyjnie jako część działki nr 463/15 o powierzchni 20 m2 zapisana w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2 stanowiąca grunt pod garażem.
Wg ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne – R II.
Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 20,00 zł brutto miesięcznie płatny do 30 dnia danego miesiąca.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującego obszar
w granicach administracyjnych miasta Baborów obszar obejmujący działkę nr 463/15
w Baborowie oznaczony symbolem 31-MWII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

2. Nieruchomość gruntowa położona w Baborowie przy ul. Plac Dworcowy, oznaczona
geodezyjnie jako część działki nr 576/16 o pow. 15 m2 położonej w Baborowie, zapisana w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2 stanowiąca grunt pod garażem.
Wg ewidencji gruntów działka stanowi inne tereny zabudowane (Bi).
Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 15,00 zł brutto rocznie płatny do 30 dnia danego miesiąca.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującego obszarw granicach administracyjnych miasta Baborów obszar obejmujący działkę nr 576/16w Baborowie oznaczony symbolem 14-MWUI stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową w zakresie usług publicznych i komercyjnych. Dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, zieleń urządzoną, obiekty małej architektury, garaże, budynki gospodarcze . Stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. Nieruchomość gruntowa położona w Baborowie przy ul. Stawowej, oznaczona geodezyjnie jako część działki nr 817/12 o powierzchni 15 m 2 zapisana w Księdze Wieczystej nr OP1G/00025683/9 stanowiąca grunt pod garażem.
Wg ewidencji gruntów działka stanowi drogi - dr
Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi- 15,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do30 dnia każdego miesiąca.
Obszar obejmujący działkę nr 817/12 w miejscowości Baborów oznaczony symbolem1-MNIII, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Dopuszcza się: biura, gabinety, usługi sportu i rekreacji , usługi handlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, budynki gospodarcze, garaże.

4. Nieruchomość gruntowa położona w Baborowie przy ul. Stawowej, oznaczona geodezyjnie jako część działki nr 817/12 o powierzchni 16 m 2 zapisana w Księdze Wieczystej nr OP1G/00025683/9 stanowiąca grunt pod garażem.
Wg ewidencji gruntów działka stanowi drogi - dr
Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi- 16,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do
30 dnia każdego miesiąca.
Obszar obejmujący działkę nr 817/12 w miejscowości Baborów oznaczony symbolem1-MNIII, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Dopuszcza się: biura, gabinety, usługi sportu i rekreacji , usługi handlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, budynki gospodarcze, garaże.

5.Nieruchomość gruntowa położona w Baborowie przy ul. Kolejowej, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 632/41 o powierzchni 32 m 2 zapisana w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2 stanowiąca grunt pod garażem.
Wg ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezbudowane- Bp
Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi- 32,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do30 dnia każdego miesiąca.
Działka nr 632/41 położona w Baborowie oznaczona jest symbolem 4MWI - stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
1.1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1.1.1.Dopuszcza się:
a) funkcję usługową z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia,
a także biura i gabinety, w parterach nowo – realizowanych budynków mieszkalnych, jeśli obejmuje ona nie mniej niż 70% powierzchni użytkowej parteru budynków mieszkalnych;
b) lokalizację wolno stojących obiektów usługowych z zakresu funkcji wymienionej
w lit.a,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
d) ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,
e) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,
f) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,
g) garaże, budynki gospodarcze.

6. Nieruchomość gruntowa położona w Baborowie przy ul. Raciborskiej oznaczona geodezyjnie jako część działki Nr 1242/6 o pow. 77 m 2 z działki zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2 jako rola kl. IIIa z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi- 35,00 zł. brutto rocznie, płatny do30 września danego roku.
Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.Po części działka nr 1242/6 objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:
Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , oznaczony jest symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze- adaptacja stanu istniejącego. Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI:Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Zmiana wysokości podatku VAT i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów powoduje zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.
Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni tj. do dnia 29 listopada 2021r. oraz na stronach internetowych.

Wersja XML