Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- łąki przy ul. Głubczyckiej w Baborowie

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy działki nr : 541/2 o pow.0,1200 ha, 544/1 o pow.0,2600 ha, 544/2 o pow.0,2600 ha, 545 o pow.0,9000 ha, 546 o pow. 0,1600 ha, 541/1 0,1400 ha o łącznej powierzchni 1,84 ha, oznaczone jako łąki-III położone w Baborowie, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy
w Głubczycach Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
Nr OP1G/00021222/2 na
cele rolnicze.

Czynsz dzierżawny dla w/w działek wynosi – 552,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r Działki nr 541/2, nr 544/1, nr 544/2, nr 545, nr 546 i nr 541/1 w Baborowie znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem 1-ZNI.

Obszar oznaczony symbolem 1-ZNI stanowi tereny trwałych użytków zielonych obejmujących: łąki, pastwiska. Działki nr 541/2, nr 544/2, nr 545, i nr 546 częściowo znajdują się na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi w prawdopodobieństwie przewyższania p = 1%.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 22 marca 2021r., w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Gminy Baborów.

 


 

 

 

 

Wersja XML