Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XVIII Sesja RM - 9 lutego 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 9 LUTEGO 2021 R. O GODZ. 16:00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
ODBĘDZIE SIĘ XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 4.1. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów - druk nr 200A/20

   PDFP-URM-200-A1-20 - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów.pdf

   PDFCzęść A - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego.pdf

   PDFZałącznik nr A1 do Części A.pdf

   PDFZałącznik nr A2 do Części A.pdf

   PDFCzęść B - Kierunki zagospodarowania przestrzennego.pdf

   PNGZał_2 - Plansza nr 1 - Struktura władania.png

   PNGZał_2 - Plansza nr 2 - Struktura użytkowania.png

   PNGZał_2 - Plansza nr 3 - Obowiązujące mpzp.png

   PNGZał_2 - Plansza nr 4 - Uwarunkowania przyrodnicze.png

   PNGZał_2 - Plansza nr 5 - Komunikacja i infrastruktura techniczna.png

   PNGZał_2 - Plansza nr 6 - Hierarchia ośrodków.png

   PNGZał_2 - Plansza nr 7 - Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków.png

   PNGZał_2 - Plansza nr 8 - Ponadlokalne cele publiczne.png

   PNGZał_2 - Plansza nr 9 - Bilans terenów.png

   PNGZał_3a - Kierunki zagospodarowania przestrzennego.png

   PNGZał_3b - Dziedzictwo kulturowe i zabytki.png

  2. 4.2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - druk nr 208/21

   PDFP-URM-208-21 - stawki za odpady komunalne od 1 marca 2021 r.pdf

  3. 4.3. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - druk nr 205/21

   PDFP-URM-205-21 - dzierżawa- Baborów - łaki.pdf

  4. 4.4. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2021 rok - druk nr 206/21

   PDFP-URM-206-21 - zmiany do budzetu na 2021 rok.pdf

  5. 4.5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - druk nr 207/21

   PDFP-URM-207-21 - zmiana WPF.pdf

  6. 4.6. uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baborowie - druk nr 209/21

   PDFP-URM-209-21 - uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.pdf

 5. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 6. 6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady
 7. 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Tokarz

Baborów, dnia 2 lutego 2021 r.

Wersja XML