Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głosowania - VI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 30 maja 2019 r.

Obrady rozpoczęto 2019-05-30 o godz. 16:03:21, a zakończono o godz. 17:53:29 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji (16:11:00)

Wyniki imienne:

podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów - druk nr 73/19

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 61/19 (16:16:00)

Wyniki imienne:

podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - druk nr 74/19

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 74/19 (16:17:00)

Wyniki imienne:

podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Baborów instrumentem płatniczym - druk nr 66/19

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 66/19 (16:18:00)

Wyniki imienne:

podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy Baborów - druk nr 68/19

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 68/19 (16:19:00)

Wyniki imienne:

podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - druk nr 75/19

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 75/19 (16:20:00)

Wyniki imienne:

podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baborów od dnia 1 września 2019 roku - druk nr 67/19

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 67/19 (16:21:00)

Wyniki imienne:

podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baborowie - druk nr 64/19

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 64/19 (16:22:00)

Wyniki imienne:

podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Baborów - druk nr 65/19

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 65/19 (16:24:00)

Wyniki imienne:

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - druk nr 69/19

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 69/19 (16:26:00)

Wyniki imienne:

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 - druk nr 70/19

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 70/19 (16:27:00)

Wyniki imienne:

podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii „Powiatu Głubczyckiego” - druk nr 72/19

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 72/19 (16:27:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (17:53:29)

Wersja XML