Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)

            Baborów, 2019-10-08           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 30 września 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1309/32 o powierzchni 0,0023 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2.000,00 zł

Kwota wadium: 200,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 15 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów. 

                                                            Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                           Ewa Samotyj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML