Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/28 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z dnia 25 października 2018 r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z dnia 25 września 2014 r.)

 w dniu 27 sierpnia 2019 r.

OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 1309/28 o pow. 0,0023 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ul. Wiejska. Wg ewidencji gruntów działka nr 1309/28 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp); ark. mapy 4. Nieruchomość niezabudowana. Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1309/28 w miejscowości Baborów oznaczony jest  symbolem 4-MWUI i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Na terenach, o których mowa dopuszcza się:

 1. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 2. ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,
 3. zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,
 4. garaże,
 5. budynki gospodarcze,
 6. rozbudowę istniejących obiektów związanych z obsługa pojazdów mechanicznych o maksymalna wielkość nie przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu.

Działka znajduje się w granicy obszaru wpisanego do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków obejmującego historyczny układ urbanistyczny – Stare Miasto.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.000,00 zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VAT). Wadium wynosi 200,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 30 września 2019 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do dnia  24 września 2019 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

                                     Burmistrz Gminy Baborów

                                   Tomasz Krupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML