Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM informuje, że w dniu 6 sierpnia 2019r. o godz. 16:00 odbędzie się wspólne posiedzenie obu Komisji w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiegow Baborowie z następującym porządkiem:

Tematyka posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk nr 99/19;

 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 100/99;

 3. powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Głubczycach – projekt druk nr 91/19;

 4. określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego- projekt druk nr 92/19;

 5. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – projekt druk nr 95/19;

 6. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w za mian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- projekt druk nr 93/19;

 7. uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów” - projekt druk 94/19;

 8. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – projekt druk nr 77 a;

 9. ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych – projekt druk nr 96/19;

 10. regulaminu określającego wysokość stawek i i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród – projekt druk 97/19;

 11. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baborów – projekt druk nr 98/19;

 12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów – projekt druk nr 101/19;

 13. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów – projekt druk nr 102/19;

  2. Sprawy bieżące.

 

 

 

 

 

 

Wersja XML