Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenia jakości przestrzeni publicznej

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

48 – 120 Baborów

ul. Ratuszowa 2a

O G Ł A S Z A

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenia jakości przestrzeni publicznej,

który jest skierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej

w następującym zakresie:

opracowanie koncepcji i projektu zagospodarowania miejsc publicznych między innymi poprzez zaprojektowanie nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę obiektów małej architektury, wiat, altan, nośników informacyjnych itp. bezpośrednio związanych z tematyką konkursową dla następujących zadań:

 

Zadanie nr 1: zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie miasta Baborów (działka nr 1326), Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 r.: 5.500,00 zł

Zadanie nr 2: zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Dziećmarów (działka nr 401), Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 r.: 5.500,00 zł

Zadanie nr 3: zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Babice (działka nr 377/3) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 r.: 5.500,00 zł

Zadanie nr 4: zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Sułków (działka nr 193/5), Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 r.: 5.500,00 zł

 

Warunki konkursu:

Oferty wraz z załącznikami na realizację zadania należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 8 sierpnia 2019 r. do godz.: 12:00 (z adnotacją „KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 2019 – zadanie nr … miejscowość: …………………..”) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a – I piętro, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Baborowie, 48 – 120 Baborów, ul. Ratuszowa 2a.

Oferty składa się oddzielnie dla każdego zadania.

Wzór oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określa załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz.U. 2018, poz. 2057).

Warunki przyznania dotacji:

Podmiot składający ofertę:

 1. wykonuje zadanie samodzielnie lub częściowo poprzez osoby trzecie posiadające wymagane uprawnienia i doświadczenie w oparciu o stosowne umowy, ponosząc przy tym pełną odpowiedzialność za czynności tych osób ;
 2. opracuje koncepcję bezpośrednio związaną z tematyką konkursową na podstawie której możliwym będzie sporządzenie dokumentacji projektowej i dokonanie zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z ustawą prawo budowlane;
 3. wskaże możliwości finansowania danego projektu z środków innych niż z budżetu Gminy Baborów przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności koncepcji i projektu z wymogami programów zewnętrznych, z których można uzyskać finansowanie lub dofinansowanie;
 4. zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

Termin realizacji zadania.

· Termin: 31 sierpnia 2019 roku.

Tryb i kryteria wyboru oferty.

1. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadań nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

1) realizacji projektów finansowanych z budżetu Gminy Baborów z innego tytułu;

2) zakupu nieruchomości;

3) kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;

4) zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości o wartości początkowej przekraczającej w myśl przepisów podatkowych kwotę, powyżej której należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych;

5) działalności politycznej lub religijnej;

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a, 48 – 120 Baborów – sekretariat I piętro, tel. 77/ 403 69 20.

Formularz oferty wraz z informacją o wymaganych załącznikach jest dostępny w Urzędzie Miejskim w w Baborowie oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.baborow.pl. Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień w zakresie zadania jest Sekretarz Gminy Baborów – Wiesław Kozyra.

2. Oferty złożone w terminie podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych.

3. Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:

1) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

2) złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

3) poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

Po zamieszczeniu w terminie do 9 sierpnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Baborowie oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl listy ofert zawierającej braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacja może w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy uzupełnić braki formalne. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

4. Oferty, które spełniają warunki formalne oraz zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym, przedstawione są przez Komisję Konkursową do wyboru Burmistrzowi Gminy Baborów.

5. Dokonując oceny ofert bierze się pod uwagę w szczególności:

1) możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę;

2) ocenę przewidywanych efektów realizacji zadania;

3) deklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie;

4) dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu;

5) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

6) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;

7) wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

6. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany podjęcia decyzji co do rozstrzygnięcia konkursu.

7. Zadanie zlecone będzie na zasadzie dofinansowania w formie wsparcie zadania publicznego.

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy na konkurs wpłynie jedna oferta.

9. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 14 sierpnia 2019  roku.

O wyborze realizatora zadania wybrany podmiot zostanie powiadomiony pisemnie.

10. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Baborów a Podmiotem.

11. Informacja o realizacji ww. zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenia jakości przestrzeni publicznej w roku poprzednim.

Przedmiotowe zadanie nie było realizowane w 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Ratuszowa 2a, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Baborów.

 

Baborów, dnia 17 lipca 2019 r.

BURMISTRZ

Tomasz Krupa

Wersja XML