Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - VII Sesja RM - 18 czerwca 2019 r.

w dniu  18 czerwca  2019 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Debata nad raportem o stanie Gminy Baborów za 2018 rok

    a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Baborów - druk nr 78/19

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2018 r., ocena wykonania budżetu za 2018 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium

    a) przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  za 2018 r.  wraz z  informacją o stanie mienia    komunalnego

    b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu w sprawie opinii o  sprawozdaniu z  wykonania budżetu
za 2018 r.

    c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy  Baborów,

    d) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 r.,

    e) dyskusja,

    f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem z  wykonania  budżetu Gminy Baborów za 2018 r. - projekt druk nr 81/19

    g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2018 rok - projekt druk nr 82/19

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku – projekt druk nr 76/19

    2) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – projekt druk nr 77/19

    3) ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych - projekt druk nr 80/19

    4) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – projekt druk nr 79/19

    5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty – projekt druk nr 83/19

    6) wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt druk nr 84/19

    7) określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego - projekt druk nr 87/19

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

7. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym

8. Zapytanie, wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Kraszewski

Baborów, dnia 11 czerwca 2019 r.


 

Wersja XML