Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal dla najemcy przy ul. Rynek 5/9 w Baborowie

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o  pow. 44,30 m2  na III kondygnacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Rynek 5 m.9. Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : kuchnia, pokój, przedpokój. Lokal nie posiada wydzielonej łazienki, jedynie w kuchni urządzenia  sanitarne.Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci piwnicy  oraz strychu.
Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 53/1000.
Cena lokalu  wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie własności gruntu działki  wynosi 36.562,91 zł.
Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1435/2  o pow. 0,1287 ha zapisanej w KW OP1G/00037270/8.
Zgodnie ze „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych   miasta Baborowa” uchwaloną przez Radę Miejską
w Baborowie Uchwałą nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r. Obszar obejmujący działkę nr 1435/2, oznaczony symbolem 7-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej  zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych
i komercyjnych. W ramach przeznaczenia ustala się  możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.
Z dniem 14 marca 2019r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 21 lutego 2019 r.,
w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety.    

Wersja XML