Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie

            Baborów, 2018-11-22          

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 14 listopada 2018 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Czerwonkowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 353/2 o powierzchni 0,0270 ha, która według ewidencji gruntów stanowi pastwiska trwałe (PsIII), zapisana w KW OP1G/00021231/8.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 910,00 zł

Kwota wadium: 100,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 29 listopada 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

    Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML