Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 514 w Babicach

            Baborów, 2018-06-27          

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Babicach, oznaczona w ewidencji jako działka nr 514 o powierzchni 1,1005 ha, która według ewidencji gruntów stanowi częściowo grunty orne (RII i RIIIa) oraz częściowo nieużytki (N), zapisana w KW OP1G/00021225/3. Działka w części wynoszącej około 3/4 powierzchni stanowi składowisko odpadów, około 1/4 części użytkowana jest jako grunt orny. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 8.640,00 zł

Kwota wadium: 870,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 4 lipca 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

         Ewa Samotyj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML