Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Powstańców 75/1 w Baborowie

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH
 DO SPRZEDAŻY

Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o  pow. 109,50 m2  na I kondygnacji  budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Powstańców 75/1.Na układ funkcjonalny lokalu składają się: „przechodnia” kuchnia, trzy pokoje w tym dwa „przechodnie”, łazienka z wc, przedpokój, spiżarka.  Lokal nie posiada balkonu ani loggii.  Do lokalu przynależą piwnice  o łącznej powierzchni  użytkowej 25,70m2 , strych o powierzchni użytkowej 59,00 m2 , pomieszczenie gospodarcze o pow. 25,30 m2 oraz pomieszczenie garażowe
o pow. użytkowej 24,30m 2 .

Cena lokalu  wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie własności gruntu działki  wynosi 92.710,00 zł.

Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 769/3  o pow. 0,1691 ha zapisanej w KW OP1G/00037551/2.

Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 434/1000.

Zgodnie ze „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych   miasta Baborowa” uchwaloną przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r. działka numer 769/3 w  Baborowie oznaczony symbolem 15-MNUII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującą zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Z dniem 21 lutego 2018r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 31 stycznia 2018 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety.    

 

 

 

Wersja XML