Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy na terenia miasta Baborów-ul. Głubczycka, ul. Kolejowa

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy:

- część działki o pow. 15 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr 632/28  zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej
w Baborowie przy ul. Kolejowej, oznaczonej jako zurbanizowane tereny  niezabudowane (Bp) i inne tereny  zabudowane (Bi) z przeznaczeniem pod garaż.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Działka nr 632/28 położona w Baborowie oznaczona jest symbolem 4MWI - stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

1.1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1.1.1.Dopuszcza się:

a) funkcję usługową z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia,
a także biura i gabinety,  w parterach nowo – realizowanych budynków mieszkalnych, jeśli obejmuje ona nie mniej niż 70% powierzchni użytkowej parteru budynków mieszkalnych;

b) lokalizację wolno stojących obiektów usługowych z zakresu funkcji wymienionej
 w lit.a,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) ulice wewnętrzne,  miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

e) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

f) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,

g) garaże, budynki gospodarcze.

Czynsz dzierżawny dla  części działki nr  632/28  wynosi–  7,50 zł brutto miesięcznie,  płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

- część działki o pow. 155 m z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr 1401/17  zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej
w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane (Bi)  
z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  24,00 zł brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września każdego roku.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

- część działki o pow. 13 m z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr 1401/17  zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w

Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane (Bi)
z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy.

Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  6,50 zł brutto miesięcznie,  płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

- część działki o pow. 216 m z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr 1401/17  zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej
w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane (Bi)
z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  33,00 zł brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września każdego roku.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

- część działki o pow. 6,5 m z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr 1401/17  zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej
w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane (Bi)
z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy.

Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  4,00 zł brutto miesięcznie,  płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.  

Obszar obejmujący działkę nr 1401/17, oznaczony symbolem 7-MWII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

Dopuszcza się:

a)usług, handlu, rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

b)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c)ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place dla ruchu pojazdów,

d)zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

e)obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,

f)garaże z uwzględnieniem wymogów pkt 2,

g)budynki gospodarcze,  rozbudowę istniejących usług związanych z obsługą pojazdów mechanicznych

- działkę  o pow. 0,920 ha oznaczoną  w ewidencji gruntów jako działka  nr  1360  zapisaną w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczoną jako zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Czynsz dzierżawny dla  działki   wynosi – 138,00 zł brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września  każdego roku.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej 3 lat.  

Działka nr 1360 położona w Baborowie oznaczona jest symbolem 2 - MNUII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

W/w nieruchomości nie są obciążone  prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy
z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 30 sierpnia   2017r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

 

 

 

 

                                                                      

                                                          

Wersja XML