Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Babicach

Na podstawie  art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz.2147) B u r m i s t r z  G m i n y   B a b o r  ó w   podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Baborów została przeznaczona  do dzierżawy  następująca nieruchomość:

- nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 85 m 2  oraz garażem o pow. zabudowy  24 m 2 położona w Babicach 119, obejmująca działkę gruntu oznaczoną ewidencyjnie numerem : 370/1 (k.m. 2) obręb Babice o pow.0,1700 ha zapisanej w KW NR OP1G/00000328/2;

Wg ewidencji gruntów działka stanowi tereny mieszkaniowe (B).

Czynsz dzierżawny  za budynek mieszkalny  wynosi – 289,00 miesięcznie płatny z góry  do 10 dnia  miesiąca za kolejny miesiąc

Czynsz dzierżawny dla działki pod budynkiem mieszkalnym wynosi – 43,00 zł. miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

Czynsz dzierżawny  za garaż wynosi – 72,00 zł miesięcznie płatny z góry  do 10 dnia  miesiąca za kolejny miesiąc.

Czynsz dzierżawny dla działki pod garażem  wynosi – 12,00 zł. miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

Czynsz dzierżawny  za ogródek przydomowy – 239,00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 września każdego roku.

Powyższa nieruchomość będzie wykorzystywana w celach mieszkaniowych.

Teren obejmujący działkę nr 370/1 w Babicach oznaczony jest symbolem 4BC-    MNUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej. Przeznaczenie podstawowe dla terenu 4BC –MNUI: Zabudowa mieszkaniowo- usługowa, obejmująca zabudowę jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane
z działalnością ogrodniczą.

Funkcja usługowa, obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii rekreacji, sportu, biura i gabinety.

Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów powoduje  zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz zostaje podany do  do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miejskiego
w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 14 kwietnia 2017r. oraz  poprzez zamieszczenie informacji w prasie lokalnej i na stronie internetowej  www.bip.baborów.pl.

            

 

 

 

Wersja XML