Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Powstańców 86/1

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH
 DO SPRZEDAŻY

Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o  pow. 54 m2  na parterze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Powstańców 86/1

Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : kuchnia, dwa  pokoje, łazienka z wc, przedpokój. Lokal nie posiada balkonu ani loggii.  

Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci piwnicy o powierzchni użytkowej 3,50m2 .

Cena lokalu  wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie własności gruntu działek  wynosi 57.480,00 zł.

Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 463/19  o pow. 0,0144 oraz posiada udziały  w działkach : nr 453/20 o pow.0,0144 ha  i 463/21 o pow. 0,3270 ha zapisanych w KW OP1G/00023956/0.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego  obszar
w granicach administracyjnych miasta Baborów”  uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. teren obejmujący działki 463/19, 463/20 i 463/21 
w Baborowie, oznaczony jest symbolem 31-MWII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Z dniem 27 kwietnia 2017r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 6 kwietnia 2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety.    

 

Wersja XML