Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/5 w Rakowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z dnia 14 grudnia 2016 r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

 - nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 418/5 o pow. 0,0258 ha, obręb Raków, KW OP1G/00021229/1. Wg ewidencji gruntów działka nr 418/5 stanowi grunty orne (RIIIa). Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011 r. teren położony na obszarze sołectwa Raków obejmujący działkę nr 418/5 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 418/5 oznaczony jest symbolem 5RA-WSI i stanowi tereny wód powierzchniowych śródlądowych stojących.

Przeznaczenie podstawowe:

Tereny wód powierzchniowych śródlądowych stojących obejmujące zbiorniki wodne wraz z otuliną.

Dopuszczenie:

 Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

 Wartość nieruchomości 3 675,00 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Na zbywanej działce znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej stanowiąca własność Gminy Baborów i nowy nabywca nieruchomości wyraża zgodę na każdorazowe wejście na działkę odpowiednich służb w celu przeprowadzania konserwacji, modernizacji i naprawy sieci przez  zarządcę sieci.

 Z dniem 24 kwietnia 2017 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  3 kwietnia 2017 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

    Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML