Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku II przetargu - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki w Baborowie przy ul. Raciborskiej

W dniu  23 września  2016  roku  o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym  do rozbiórki  stanowiącego własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym położonym na działce nr 872/1 w Baborowie, przy ul. Raciborskiej  85   położony na działce oznaczonej w ewidencji jako działka nr 872/1 o pow. 0,0430 ha ,  zapisana w KW OP1G/00037780/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 8.000,00 zł

Kwota wadium: 800.00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia
10 października  2016 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

Zastępca Komisji Przetargowej

Artur Czechowicz

 

 

 

 

Wersja XML