Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym- działka zabudowana budynkiem do rozbiórki w Baborowie

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r.,poz. 1774 z 30 października 2015r..) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

Ogłasza II  przetarg ustny  nieograniczony

Na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym na działce nr 872/1 o w Baborowie, przy ul. Raciborskiej 85
o pow. 0,0340 ha , zapisanej w KW OP1G/00037780/6
. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. Budynek parterowy częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, z dachem dwuspadowym , wybudowany w technologii  tradycyjnej na początku XX wieku. Budynek z uwagi na stopień zużycia technicznego kwalifikuje się do rozbiórki. Na działce znajdują się pozostałości po budynku gospodarczym.  Uzbrojenie techniczne: wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć energetyczna, gazociąg.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r działka nr 872/1 w Baborowie, oznaczona jest symbolem 13-MNUII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane
z działalnością ogrodniczą.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8.000,00 zł.(cena nieruchomości zawiera należy podatek VAT)  Wadium wynosi 800.00 zł. Przetarg
w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu  23 września 2016 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  na  I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium  na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 19 września 2016  roku ( przy czym  za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036980.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i  nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

  Burmistrz Gminy Baborów

mgr Elżbieta Kielska

 

 

 

 

                   

 

Wersja XML