Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na dz. nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo

Baborów: Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na dz. nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo
Numer ogłoszenia: 74273 - 2016; data zamieszczenia: 07.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baborów , ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, woj. opolskie, tel. 0774036920, faks 077 4036928.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na dz. nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na działce nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo, obręb Tłustomosty. Zakres robót obejmuje wykonanie: 1. Kolektora tłocznego z rur PE 100 PN16 SDR11 RC Ø 75x6,8 - długości ok. 2 550 m. 2. Kolektora grawitacyjnego z rur PVC Ø200 mm - długości 16 m 3. Studni kanalizacyjnej betonowej o śr. 1200 mm- 1 kpl 4. Studni rozprężnej betonowej DN 1000 mm- 1 kpl. 5. Studni betonowej DN 1000 z armaturą do płukania kanałów DN 50 mm oraz zasuwami odcinającymi DN 65 mm- 5 kpl. 6. Studni betonowej DN 1000 z zaworem napowietrzająco- odpowietrzającym DN 50 - 1 kpl. 7. Przepompowni ścieków sanitarnych z zasilaniem elektrycznym przepompowni - 1 kpl 8. Zagospodarowaniem terenu wokół przepompowni ścieków (utwardzenie terenu wokół przepompowni ścieków z kostki brukowej, oświetlenie terenu przepompowni oraz jej ogrodzenie.) Do obowiązków Wykonawcy należy również: 1. Demontaż istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce 10/20 2. Wytyczenie geodezyjne przedmiotu zamówienia 3. Sporządzenie geodezyjnej mapy powykonawczej 4. Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z Ustawą Prawo budowlane 5. Uporządkowanie terenu po przeprowadzonych robotach. Zamawiający dopuszcza możliwość ułożenia rurociągu tłocznego metodą bezwykopową lub z zastosowaniem tych samych rur metodą wykopu otwartego bez obsypki piaskowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1. Dokumentacja projektowa 2. Przedmiar robót 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5, 45.11.10.00-8, 45.23.13.00-8, 45.31.11.00-1, 45.31.57.00-5, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy 2. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy 3. Parafowany wzór umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartych umów w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. w zakresie wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto gdy nastąpi zmiana stawki i kwoty podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2. w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 umowy:. a) nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie interesu przez Zamawiającego, b) jest niemożliwe wskutek działania siły wyższej, o okres działania siły wyższej oraz o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, c) jest niemożliwe wskutek zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych udokumentowanych w dzienniku budowy, o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, d) jest niemożliwe wskutek realizacji przez Wykonawcę lub inny podmiot, w drodze odrębnej umowy, robót budowlanych lub innych prac związanych z przedmiotem niniejszej umowy, o okres niezbędny do wykonania tychże prac, e) jest niemożliwe z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, o okres trwania tychże przyczyn, f) jest niemożliwe z powodu nieprzekazania placu budowy w terminie o którym mowa w § 2 ust.1 umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający albo z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności; 3. gdy nastąpi konieczność wykonania prac budowlanych lub innych robót w wyniku usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; w takiej sytuacji może ulec zmianie termin realizacji przedmiotu umowy, o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją, a także może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy w sposób wprost proporcjonalny do zmiany przedmiotu umowy; 4. gdy Zamawiający jednostronnie zrezygnuje z części zakresu przedmiotu umowy; 5. w zakresie podwykonawstwa, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, w razie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawcy - gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.baborow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, pokój nr 13 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOCSIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej Langowo- Raków.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie art. 22 PZP.doc
DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie art. 24 PZP.doc
DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOCZałącznik nr 5 - doświadczenie zawodowe.doc
DOCXZałącznik nr 6 - oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień.docx
DOCZałącznik nr 7 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 8 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
DOCXZałącznik nr 9 - Wzór umowy.docx
PDFPrzedmiar robót.pdf
PDFIS_PB-W_LANGOWO_SIEĆ_OPIS.pdf
PDFOOO Langowo.pdf
PDFBIOZ Langowo.pdf
Projek zbiorczy sieci cz1
Projekt zbiorczy sieci cz2
Projekt zbiorczy sieci cz3
PDFS-01.pdf
PDFS-02.pdf
PDFS-03.pdf
PDFS-04.pdf
PDFS-05.pdf
PDFS-06.pdf
PDFS-07.pdf
PDFS-08.pdf
PDFS-09.pdf
PDFS-10.pdf
PDFS-11.pdf
PDFspecyfikacja techniczna-branza sanitarna i elektryczna-Langowo.pdf
PDFProj Opis El Langowo.pdf
PDFRys E1.pdf
PDFRys E2.pdf
PDFRys E3.pdf
PDFRys E4.pdf
PDFSpec Tech Langowo-EL.pdf
 

Wersja XML