Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1227/1 położonej w Baborowie

            Baborów, 2016-04-27          

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 19 kwietnia 2016 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1227/1 o powierzchni 0,2600 ha, która według ewidencji gruntów stanowi grunty orne (RIIIa), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 17 739,00 zł

Kwota wadium: 1 780,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 17 919,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Damian Himml. 

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 4 maja 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                                                            Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Artur Czechowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML