Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- działki przy ul. Powstańców, ul. Głubczyckiej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy na okres do lat trzech następujące nieruchomości w Baborowie:

- część działki o pow.0,200 ha z działki nr 1382/2  położoną w Baborowie przy ul. Głubczyckiej pod uprawy rolne zapisanej w Księdze Wieczystej OP1G/00021222/2.

Działka nr 1382/2, oznaczona jest symbolem 4-MNUII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Funkcja usługowa,
 o której mowa obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, rekreacji, biura, gabinety. Ponadto ustala się możliwość rozbudowy istniejących obiektów związanych z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych.

Według ewidencji gruntów działka stanowi łąki i  i grunty rolne.

Nieruchomość jest obecnie dzierżawiona do 22 maja 2016r.

Czynsz dzierżawny dla części działki 1382/2 wynosi  - 50,00zł. brutto rocznie, płatny do 30 września każdego roku.

- działka 789 o pow. 0,1840 ha położona w Baborowie przy ul. Powstańców pod uprawy rolne zapisaną w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2.

Działka nr 789 częściowo leży w planie, częściowo w „Studium”, oznaczona jest symbolami 21-MNUI i 13BA-RI.

13BA-RI są to tereny rolnicze.

Według ewidencji gruntów działka stanowi łąki.

Nieruchomość jest obecnie dzierżawiona do 13 czerwca 2016r.

Czynsz dzierżawny dla 789 działki  wynosi  - 24,00zł. brutto rocznie, płatny do 30 września każdego roku.

- działka nr 1338/6 o pow. 0,1038 ha położona w Baborowie przy ul. Wiejskiej  pod uprawy rolne zapisana w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2.

Działka nr 1338/6 oznaczona jest częściowo symbolem 2-MNUII i częściowo 3-UP, UKI.

Według ewidencji gruntów działka stanowi grunty rolne.

Czynsz dzierżawny dla działki 1338/6 wynosi  - 26,00 zł. brutto rocznie, płatny do 30 września każdego roku.

Nieruchomość  jest obecnie dzierżawiona do 13.06.2016r.

- działka nr  1329/2  o pow. 0,1100 ha położoną w Baborowie przy ul. Wiejskiej pod uprawy rolne zapisaną w Księdze Wieczystej  OP1G/00021222/2.

Nieruchomość jest obecnie dzierżawiona do 22 maja 2016r.

Działka nr  1329/2 oznaczona jest symbolem 3-UP,UKI, przeznaczenie: tereny usług publicznych i komercyjnych.

Czynsz dzierżawny dla działki 1329/2 wynosi  - 28,00zł brutto rocznie, płatny do 30 września każdego roku zapisaną w Księdze Wieczystej OP1G/00021222/2.

Według ewidencji gruntów działka stanowi  grunty rolne.

Nieruchomość jest obecnie dzierżawiona do 21 maja 2016r.

W/w nieruchomości  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód  prawnych w rozporządzaniu nimi i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 11 maja 2016r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl

Po okresie wywieszenia i zakończeniu okresu trwania dotychczasowych umów zostaną zawarte umowy dzierżawy na w/w nieruchomości bądź ogłoszone przetargi.

 

Burmistrz Gminy Baborów

mgr Elżbieta Kielska

Wersja XML