Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku przetargu-działka nr 451 w Suchej Psinie

            Baborów, 2016-02-23

           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 15 lutego 2016 roku o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Suchej Psinie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 451 o powierzchni 0,0300 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów rowy (W), zapisana w KW OP1G/00021228/4.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 1 780,00 zł

Kwota wadium: 180,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Ewa Matejka.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 1 marca 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej

         Tomasz Andrzejak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML