Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku przetargu-działka nr 423 w Rakowie

            Baborów, 2016-02-18

           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 10 lutego 2016 roku o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w Rakowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 423 o powierzchni 0,0200 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów grunty rolne zabudowane (B-RIIIa), zapisana w KW OP1G/00021229/1.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2 280,00 zł

Kwota wadium: 230,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 2 310,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziesięć złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Benon i Ewa Brzenk.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 25 lutego 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                                                           Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

 

Artur Czechowicz

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML