Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku przetargu-działka nr 136 w Księżym Polu

            Baborów, 2015-08-12

           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu  4 sierpnia 2015 roku  o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w Księżym Polu oznaczona w ewidencji jako działka nr 136 o powierzchni 0,7143 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów grunty orne (RII i RIIIa) zapisana w KW OP1G/00021223/9.

Ustalone wadium w wymaganym terminie wpłaciło sześć osób. W przetargu udział wzięło pięciu uprawnionych oferentów. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 31 828,00 zł

Kwota wadium: 3 190,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 34 600,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Patrycjusz Hipnarowicz.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 19 sierpnia 2015 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                                                             Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML