Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyieszeniu ogloszenia o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 262/4 sołectwo Sucha Psina

BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA

I USTNY PRZETARG OGRANICZONY

 

na sprzedaż działki nr 262/4 o pow.0.0926 ha, KW OP1G/00021228/4 sołectwo Sucha Psina

 

Zgodnie ze  Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania gminy Baborów”  poniższy teren zlokalizowany na obszarze sołectwa Sucha Psina,    obejmujący działkę nr  262/4 stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, zabudowa zagrodowa. Kształt działki korzystny, regularny prostokąt, rzeźba terenu pozioma. Działka nie posiada bezpośredniego dojazdu z drogi publicznej. Uzbrojenie techniczne- energia elektryczna, wodociąg. Stan nieruchomości określono na dzień 10.04.2014 roku.

Cena nieruchomości wraz z z podatkiem VAT wynosi 13 436, 95 zł. - wadium 1345 zł.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu  08  sierpnia  2014 r. o godz. 9:00   w sali konferencyjnej  na    I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. Z  uwagi na fakt, iż nieruchomość ta nie stanowi samodzielnej działki  budowlanej, przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych tj.: działki oznaczonej numerem   261 oraz  nieruchomości składającej się z działek 263/2, 263/1

W przypadku występowania współwłasności nieruchomości przyległych do zbywanej nieruchomości do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele tych nieruchomości lub ich pełnomocnicy. Warunkiem uczestnictwa w przetargu  jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w   Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego  do godz.14.00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 04  sierpnia   2014 r.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 06 sierpnia 2014 r. Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość  nie jest obciążona  ograniczonym  prawem rzeczowym  i nie ma przeszkód prawnych  w dysponowaniu  nią.

 

 

 

Wersja XML