Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZETARG NIEOGRANICZONY - ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BABORÓW

Baborów: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BABORÓW
Numer ogłoszenia: 233850 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baborów , ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, woj. opolskie, tel. 0774036920, faks 077 4036928.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BABORÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1.świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Baborów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 - 2017, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28.08.2012 roku oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów, 2.transport odebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z przepisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 3.dystrybucja worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, 4.system elektronicznego ewidencjonowania i potwierdzania odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości z wyróżnieniem rodzaju odpadów gromadzonych w pojemnikach lub workach, w tym w szczególności: a.oznaczanie pojemników i worków na odpady, etykietami adresowymi zawierającymi kody kreskowe służące do identyfikacji rodzaju odpadów oraz nieruchomości, z której dokonywany jest odbiór odpadów, 5.utworzenie stałego punktu obsługi klienta na terenie miasta Baborów służącego do sprzedaży lub dzierżawy właścicielom nieruchomości pojemników na odpady, dystrybucji do właścicieli nieruchomości worków na odpady gromadzone w sposób selektywny, wydruku i dystrybucji do właścicieli nieruchomości etykiet adresowych zwierających kody kreskowe, przyjmowania zgłoszeń i reklamacji właścicieli nieruchomości.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.12.00-4, 90.51.20.00-9, 90.51.30.00-6, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100 zł)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony druk oferty (załącznik nr 2) 2.W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.Kopia potwierdzenia wniesienia wadium. 4.Parafowany wzór umowy (załącznik nr 8).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1)Wystąpienia siły wyższej na poniższych warunkach: a)terminy realizacji przedmiotu zamówienia oraz harmonogramu mogą ulec przesunięciu o czas wynikły wskutek działania siły wyższej, warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozpoczęcie bądź kontynuowanie usługi, lub przerw w realizacji, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b)przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonywanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, c)w razie zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek wystąpienia siły wyższej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zmawiającego, a następnie potwierdzić pisemnie o rozpoczęciu okresu występowania siły wyższej, w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej, d)w razie wystąpienia przypadku siły wyższej, data ustalona realizacji będzie przesunięta o czas, w którym siła wyższa uniemożliwiła kontynuację realizacji usługi pod warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, o czym Strony zdecydują w Protokole Uzgodnień podpisanym przez Wykonawcę i Zmawiającego. 2)zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustalonej stawki VAT, 3)zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcom, 4)zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od Stron, 5)zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów, Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 - 2017 oraz uchwał Rady Miejskiej w Baborowie dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, 6)zmiany cen za przyjęcie odpadów na Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub instalacjach zastępczych wyznaczonych zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 - 2017.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baborow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a 48-120 Baborów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a 48-120 Baborów pokój nr 13 (sekretariat I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 DOCXSIWZ odbiór i zagospodarowanie odpadów..docx

 RARZałączniki do SIWZ.rar

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Artur Czechowicz
Data wytworzenia: 2013-06-18

 

 

 

 

Wersja XML