Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BABORÓW

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 214046 - 2013 data 04.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, woj. opolskie, tel. 0774036920, fax. 077 4036928.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5.

·         W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 100 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) Posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (na sumę 100 000,00 zł)

·         W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) Posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , a mianowicie :

Dział X WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

2. d) Tekst który należy zmienić:

·         Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 100 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych)

Posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (na sumę 100 000,00 zł)

2. d) Zastępuje się zapisem:

·         Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)

·         Posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)

 

 

DOCXSIWZ odbiór i zagospodarowanie odpadów - ze zmianą..docx

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Artur Czechowicz
Data wytworzenia: 2013-06-04
Wersja XML